ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตร

         

 • 1. การออกบัตรเข้างาน ช้าง คาร์นิวัล พรีเซ้นท์ส โกลบอล คาร์นิวัล 2016 เป็นไปตามกฎและระเบียบตามที่กำหนดไว้ที่ทางเข้างาน
 • 2. บัตรเข้างานหนึ่งใบสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งคน และเข้าได้แค่หนึ่งครั้งระหว่างระยะเวลาเปิดทำการสวนสนุกในหนึ่งวันเท่านั้น
 • 3. ผู้ที่ถือบัตร “เอมเมอรัลด์” จะต้องป็นบุคคลเดียวกับรูปภาพบนบัตร
 • 4. บัตรเข้างานไม่สามารถทำการโอนและ/หรือ แลกเปลี่ยนเป็นบัตรประเภทอื่น และ/หรือ คืนเป็นเงิน และ/หรือ จำหน่ายใหม่ และ/หรือยกเลิกได้
 • 5. จำนวนเงินที่ผู้เข้าชมงานได้เติมในบัตรเข้าชมงาน ไม่สามารถนำมาคืนเป็นเงินสดหรือเครดิต
 • 6. ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าชมงานได้กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่จะกระทำการที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยต่องานและผู้เข้าชมงานรายอื่น ผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้ชมงานเข้าชมงานหรือเชิญผู้เข้าชมงานให้ออกจากงาน โดยไม่คืนเงินค่าบัตรเข้างาน หรือ ชดใช้ค่าเสียหาย
 • 7. ผู้จัดฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุละเมิด ความเสียหาย หรือการได้รับบาดเจ็บของผู้เข้าชมงานหากสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการกระทำของผู้เข้าชมงานเอง เว้นแต่เหตุดังกล่าวข้างต้นจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้จัดงานหรือเหตุอื่นๆ หรือมีกฎหมายกำหนดไว้ให้ผู้จัดฯงานต้องรับผิดชอบ
 • 8. ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาใดๆเกี่ยวกับบัตรเข้าชมงาน ผู้จัดฯมีสิทธิ์ที่จะตัดสินข้อขัดแย้งดังกล่าวและให้ถือว่าคำตัดสินดังกล่าว เป็นที่สิ้นสุด
 • 9. สำหรับเด็กที่มีความสูงไม่ถึง 80 เซ็นติเมตร จะได้รับยกเว้นการซื้อบัตรเข้างาน
 • 10. สำหรับเด็กที่มีความสูงระหว่าง 81 -120 เซ็นติเมตร จะต้องซื้อบัตรเข้างานสำหรับเด็ก
 • 11. ผู้ถือบัตร“เอมเมอรัลด์ โปรดแสดงบัตรดังกล่าวแก่พนักงานที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรเพื่อแลกรับริสแบนด์ก่อนเข้างาน ช้าง คาร์นิวัล พรีเซ้นท์ส โกลบอล คาร์นิวัล 2016
 • 12. ผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 13. ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวอยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสวนสนุก

 

 • 1. ผู้เข้าชมงานจะต้องปฎิบัติตามกฎต่างๆสำหรับเครื่องเล่นทุกเครื่องในงาน ช้าง คาร์นิวัล พรีเซ้นท์ส โกลบอล คาร์นิวัล 2016
 • 2. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 เซ็นติเมตร ได้รับยกเว้นการซื้อบัตรเข้างาน
 • 3. ไม่อนุญาตให้ถือกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือระหว่างเล่นเครื่องเล่น
 • 4. ผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาขึ้นเครื่องเล่นทุกชนิด
 • 5. ห้ามยื่นแขนและขาออกจากตัวเครื่องเล่นโดยเด็ดขาด
 • 6. กรุณาต่อคิวในการใช้บริการเครื่องเล่น
 • 7. ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือมีประวัติการรักษาคอ หลัง หรือ โรคหัวใจ ไม่ควรเล่นเครื่องเล่น
 • 8. ผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการสวนสนุกหรือปิดสวนสนุกเป็นการชั่วคราว หรือ ระงับการให้บริการเครื่องเล่นบางเครื่องเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมของสภาพอากาศ การซ่อมบำรุงเครื่องเป็นการชั่วคราว หรือเหตุผลอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 9. เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 • 10. กิจกรรมดังต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำภายในงาน ช้าง คาร์นิวัล พรีเซ้นท์ โกลบอล คาร์นิวัล 2016โดยเด็ดขาด
 • 11. นำอาหารและเครื่องดื่มจากนอกงานเข้ามา ในบริเวณงานสวนสนุก
 • 12. จำหน่ายสินค้าและบริการ
 • 13. ถ่ายภาพหรือวีดีโอภายในงานสวนสนุก เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้จัดฯ
 • 14. ใช้คำพูด แสดงออก เกี่ยวกับกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงใช้แบนเนอร์ ธง หรือสัญลักษณ์ใด ตลอดจนชุมนุมในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย
 • 15. เล่นของเล่นประเภทเครื่องบิน เครื่องร่อน ที่มีการใช้รีโมทคอนโทรลควบคุม
 • 16. กระทำการใดๆอันซึ่งเป็นเหตุอันตราย หรือกระทำการใดๆที่ไปรบกวนการทำงานในสวนสนุกหรือ การทำงานของเครื่องเล่น
 • 17. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสวนสนุก
 • 18. ผู้จัดฯขอสงวนสิทธืในการงดให้บริการเครื่องเล่นบางเครื่องที่ได้รับการแจ้งว่าชำรุดหรือขัดข้อง
 • 19. ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญผู้กระทำความผิด หรือใช้ความรุนแรงให้ออกจากงาน
 • 20. ผู้จัดฯจะไม่รับผิดในความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าชมงานในกรณีที่ผู้เข้าชมงานละเมิดกฏหรือระเบียบข้อใดข้อหนึ่งที่ผู้เข้าชมงานด้กำหนดขึ้น
 • 21. ผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาค่าบริการเครื่องเล่นแต่ละเครื่อง รวมถึงปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการใช้บริการเครื่องเล่นแต่ละชนิด
 • 22. ผู้เข้าชมงานยอมรับและตกลงให้ผู้จัดฯอาจจะนำรูปภาพหรือรูปถ่ายของผู้เข้างานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 • 23. ผู้เข้าชมงานตกลงจะปฎิบัติตนตามคำเตือน คำสั่ง คำบอกกล่าว ของเจ้าหน้าที่ของผู้จัดงานเพื่อเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • 24. ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าชมงานได้กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่จะกระทำการที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยต่องานและผู้เข้าชมงานรายอื่นผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้ชมงานเข้าชมงานหรือเชิญผู้เข้าชมงานให้ออกจากงาน โดยไม่คืนเงินค่าบัตรเข้างาน หรือ ชดใช้ค่าเสียหาย
 • 25. ผู้จัดฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุละเมิด ความเสียหาย หรือการได้รับบาดเจ็บของผู้เข้าชมงานหากสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการกระทำของผู้เข้าชมงานเอง เว้นแต่เหตุดังกล่าวข้างต้นจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ของผู้จัดฯหรือเหตุอื่นๆ หรือมีกฎหมายกำหนดไว้ให้ผู้จัดฯต้องรับผิดชอบ
 • 26. ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาใดๆเกี่ยวกับบัตรเข้าชมงาน ผู้จัดงานมีสิทธิ์ที่จะตัดสินข้อขัดแย้งดังกล่าวและให้ถือว่าคำตัดสินดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด
 • 27. ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวอยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย