BIGBANG 2015 World Tour

HOME WHAT’S UP TH EN

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม SENDING EVENT

 

ผู้โชคดีทุกคนกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงชื่อ-นามสกุลตรงตามที่ระบุไว้ในภาพกิจกรรม  และบัตรคอนเสิร์ตระบุราคาเดียวกัน/วันแสดงคอนเสิร์ตวันเดียวกันกับ Hashtag มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่บูธ Bec-Tero บริเวณประตู 3 วันเสาร์ที่ 11 ก.ค.  ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 

*ผู้โชคดีต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง

**การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือกติกาต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของทีมงาน

 

ผู้โชคดีวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 (Winners of 11 July)

                 บัตรราคา 1,500 บาท

   1.    วิภาดา ลือเชวงวณิช

   2.    Pawan Sukarat

   3.    Jittinan Jangprai

   4.    nuttakan petprapai

   5.    ศรัญญา เบญจกิจนิธิ

   6.    รินญารักษ์ รักษาแก้ว

   7.    พิชชาภา วิทยาพิภพสกุล

   8.    สุธามาศ พิพัฒน์นาวิน

   9.    ปาริชาติ นัคเรศ

   10.  พรรณนรา ทิพย์จรูญ

 

 

                 บัตรราคา 2,500 บาท

   1.    ณัฏฐกัญญา อัศวสุรกานต์

   2.    อารีรัตน์ ศิริกุน

   3.    จารุณี เปรื่องค้า

   4.    ธีรดล พาระสนธิ

   5.    มณิสร วรรณศิริกุล

   6.    ธิดาพร ภู่กลั่น

   7.    ชญานิน ชูแก้ว

   8.    ชนิตา ตั้งวัฒนาชุลีพร

   9.    RAMON SANGKHAPHAN

   10.  น้ำฝน สมาเด๊ะ

 

                 บัตรราคา 4,500 บาท

   1.    ฟาริดา บัวนัน

   2.    น้ำทิพย์ แดงเกิด

   3.    เฉลิมไชย เล็กบุญแถม

   4.    ชนิสรา โกสัลล์วัฒนา

   5.    ธัญสิริ คำพิมพ์

   6.    ศุภณัฐ มโนชมภู

   7.    Oranicha Thongsumrit

   8.    ปานตะวัน เลี้ยงประยูร

   9.    พิญญานันท์ โชติวราธนศักดิ์

   10.  สิตารัตน์ คะณา

   11.  Siwathon Atirojanasakul

   12.  ธิติมา รุ่งเรือง

   13.  Nutcha Sukhapesana

   14.  อนุตตรา สนิทเชื้อ

   15.  อังคณา ลิลา

 

                บัตรราคา 5,500 บาท

   1.    อภิชญา พิมพ์ตะ

   2.    ธัชพรรณ จิตตะยโศธร

   3.    Anucha Bomrungkit

   4.    พิมพ์มาดา พรเพิ่ม

   5.    Siree Yaviraj

   6.    ศิวนาถ เย็นอารมย์

   7.    กรรณิการ์ อิสลามชาติไทย

   8.    Chompoonuch Ukratharade

   9.    นิศาชล สิ่วไธสง

   10.  กวินตา เสริมศักดิ์สกุล

   11.  กชกร ค่าคาม

   12.  อาริสรา สุดหอม

   13.  Sarinya Arirak

   14.  สุนิตย์ แดงบุญ

   15.  ณัฐรุจา อุชุสถาพร

 

 

                 บัตรราคา 6,500 บาท

   1.    รัชนีกร จันทะสิงห์

   2.    ธรรมชาติ หวังวีระ

   3.    อัจฉราพรรณ กาเรียน

   4.    พิจิตรา ทับเทียมสุข

   5.    รินนารา ครองศีล

   6.    นุชจรี นาคนาวา

   7.    พงศกร พรประเสริฐ

   8.    กัญญาณัฐ ยศเดช

   9.    ปอรชนก ศรีหานู

   10.  ภุมรินทร์ เขียวอยู่

   11.  กิตติญา เฮงประดิษฐ

   12.  ฉัฐสุรีย์ รุ่งเจริญ

   13.  อมรรัตน์ สัจจวาณิชย์

   14.  CHEN JIAHUI

   15.  Noraphan Rattanakitrungrueng

   16.  สิตานันท์ ไตรพิพัฒน์

   17.  ปัญญาพร พุ่มคำ

   18.  Chotiwan Soisangwan

   19.  กรรณิกา ภูทะวัง

   20.  ศิมินตรา แต้มโคกสูง

 

                 บัตรราคา 8,500 บาท

   1.    Rapeepan Yoshida

   2.    ธัญญา เลิศสุดวิชัย

   3.    สุรัสวดี งามรุ่ง

   4.    พรรษาฤดี โปร่งใจ

   5.    กชกร ภูไชยศรี

   6.    สุขุมาล ลี้นะวัฒน

   7.    นัทธมน ชัยธนพัฒน์

   8.    อัญมณี เพ็ชรนอก

   9.    กมลพร ดั่นสกุล

   10.  ณิชา วุฒิสารเจริญ

   11.  นลพรรณ ทองคำ

   12.  สุทธิชา ภัตรานนท์

   13.  ปิยาภรณ์ โพยมรัตนสิน

   14.  ปิยะนุช จันทษร

   15.  พิมพิกา ยิ้มยวน

   16.  วิลาสินี ไกลถิ่น

   17.  สิริยากร คงคารัตน์

   18.  NATTANAN SOMMANA

   19.  เปรมจิตต์ เพ็งพงศา

   20.  พรสนอง พจนานนท์

   21.  Phusuda Phusahas

   22.  ภาสินี เสาวลักษณ์พรรณ

   23.  CHONNIKAN IACHAROEN

   24.  พรสุภา หัตถยง

   25.  สถิรา บัวชู

   26.  Liang Lu

   27.  ไรวินทร์ พิมุขกุลเศรษฐ์

   28.  นรดี ลีระศิริ

   29.  วริศรา ปิ่นสุวรรณ

   30.  สุขฤทัย ยิ่งกำแหง

 

……………………………………………………………………………

 

ผู้โชคดีวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (Winners of 12 July)

                 บัตรราคา 1,500 บาท

   1.    นรารัตน์ สุรรณพงษ์

   2.    ธนิกา ฉิมพาลี

   3.    ณัฐกานต์ จันทร์ประภาพ

   4.    เกษฤดี อารีวงษ์

   5.    ธนัทย์ชัย มีมานะ

   6.    สาวิกา นามโท

   7.    วารีรัตน์ โพธินันทกรณ์

   8.    ชิณเวศน์ หาเรือนมิตร

   9.    ชลิตรัตน์ นิจันทร์

   10.  สุกัญญา วัชรากร

 

                 บัตรราคา 2,500 บาท

   1.    ชมนาท รักเสนาะ

   2.    ณัฐฐา ไทรนนทรีย์

   3.    พิมพ์วิภา อินม่วง

   4.    Supissara Boonmee

   5.    Thanaporn Chaihard

   6.    ณัชชา ลฆุจิตต์พงษ์

   7.    ณัฐธิดา อธึกโยธิน

   8.    ปัณณิกา ดวงแก้ว

   9.    ณัฐรี กาญจนจิตติ

   10.  ฟ้าใหม่ ห่อทรัพย์ 

 

                บัตรราคา 4,500 บาท

   1.    Siranya Wangdee

   2.    นวรัตน์ รังสุข

   3.    Priya Sangkhachinda

   4.    ธนากร บัวบาน 

   5.    มุกธิดา กมลวัทน์

   6.    นันธิยา เจียนระลึก

   7.    วรรณพร กุญชะโมรินทร์

   8.    กมลวรรณ คำพาที

    9.    Bussakorn jansakun

   10.  ทัศนียา ประเสริฐสุวรรณ

   11.  ปาริชาติ งามเลิศดนัย

   12.  นรีภัค แป้นดี

   13.  นฤภร สุภาพันธ์

   14.  Weerawan Rabiabdee

   15.  พรรณพร วัฒนวรลักษณ์

 

                บัตรราคา 5,500 บาท

   1.    ปุณญาภา อ่อนจิตร์

   2.    Jarewee Sukkasem

   3.    Sirapat Chitkhua

   4.    Aiyawarin Weerarak

   5.    ATCHARARAT SITTI

   6.    รัตน์ดาพร สาลีสี

   7.    ชมภัสสร คล้ายวงษ์

   8.    กนกวรรณ จิตสว่าง

    9.    BENYAPA URAISAKUL

   10.  Atcharaporn Kladkesa

   11.  นุสบา โพธิ์ศรี

   12.  นิชดา อิสริยเมธีกุล

   13.  อัญชลี ลัญจกรวงศ์

   14.  จริยา ชื่นบาน

   15.  ฉัตราภรณ์ ผลเกิด

 

                บัตรราคา 6,500 บาท

   1.    กมลวรรณ มณีรัตน์พิพัฒน์

   2.    ปัณณวิชญ์ เธียรวณิชพันธุ์

   3.    ณัฐธยาน์ พลมา

   4.    พัชรรินทร์ ตั้งสุริยาไพศาล

   5.    วรวลัญช์ บุณยมาลิก

   6.    Sirilarvan Chitphakdee

   7.    สุธีรา อนันตศักดิ์ 

   8.    Worawee Sutheephanomsri 

   9.    กชนันท์ มีชะคะ

   10.  วงศธร ผายดี

   11.  นาฏอนงค์ เพชรกิ่ง

   12.  Truc Vy Duong

   13.  สายธาร กาญจน์จรัญวงศ์

   14.  SUPADSARA CHAIJUNDA

   15.  กานต์ธิดา รัถยาภิชาติ

   16.  นรีกานต์ เกิดสุข

   17.  ภัสสราภรณ์ สุภาศรี

   18.  นภิษฐา พงษ์ประสิทธิ์

   19.  Buaboon lochaya

   20.  เพชรดา อยู่นิ่ม

 

               บัตรราคา 8,500 บาท

   1.    Nutnaree Vathanakhool

   2.    อุบลศรี ร่มโพธิ์คาพงษ์

   3.    วรรณพร พวงไกรสร

   4.    วราภรณ์ ขันทีโมกข์

   5.    นลินี ประสงค์เงิน

   6.    ชลณัญช์ มิยาตะ

   7.    Ganapa Sinprakob

   8.    ศุภมน บุรณศิริ

    9.    pattamavadee jirasangchot

   10.  ปิยะฉัตร ยิ้มแก้ว

   11.  ธนพร อริยสมบัติกุล

   12.  รินรดา แพงแก้ว

   13.  ณิชกานต์ นภารังสี

   14.  Rungnapa Taweethong

   15.  Chanakarn Phangkaew

   16.  ฉันทชา กิจติตุลากานนท์

   17.  นิศาชล ลิขิตอัครกุล

   18.  อัญธิกา แก้วแท้

   19.  กวิตา นาคทับที

   20.  ศิราวรรณ คล้ายทอง

   21.  พรรณพร อัครวุฒิ

   22.  ทิพยรัตน์ สารเจริญ

   23.  ชุติภา เจริญสุข

   24.  Chiara Budelli

   25.  Palichart Mahasarinunt

   26.  รุธิรา มานะเมธาวี

   27.  สุปันตี จารุวิภา

   28.  ภัสนันท์ หนูรอด

   29.  Amara Promna

   30.  บุณยาพร ตั้งชูทวีทรัพย์