MTW15

MTW15

MTW15

 • ชบา ชุมสาย ณ อยุธยา (ชบา)

  • Information

   อายุ : 21 ปี
   อาชีพปัจจุบัน : นักศึกษา, ธุรกิจส่วนตัว
   ความสามารถพิเศษ : ต่อยมวย, รำมวย, ตัดเสื้อ, วิเคราะห์กราฟหุ้น


Other